Skip to Content
arrow-downarrow-top-rightemailfacebooklinkedinlocationmagnifypinterestprintredditsearch-button-closesearch-buttontriangletwitter

Call for Letters of Inquiry for Small Grants in the Balkans

CEPF and BirdLife International, serving as regional implementation team (RIT) for the hotspot, are inviting proposals in the form of letters of inquiry (LOIs) for small grants from non-governmental organizations in Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia.


By Marijana Demajo

(text in Serbo-Croatian and Albanian below)

Eligible Countries:  Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia

Strategic Directions: SD 2: “Support the sustainable management of water catchments / freshwater biodiversity” and SD3, “Cultural Landscapes”

Opening Date: Monday 1 February 2021

Closing Date: Friday 26 February 2021 23.59 CET

Grant Size: Between USD 5,000 and USD 30,000 per grant

CEPF and BirdLife International, serving as regional implementation team (RIT) for the hotspot, are inviting proposals in the form of letters of inquiry (LOIs) for small grants from non-governmental organizations in Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia.

This call for proposals focuses on the following two Strategic Directions:

  • Strategic Direction 2 : “Support the sustainable management of water catchments through integrated approaches for the conservation of threatened freshwater biodiversity”

Eligible countries: Montenegro

Eligible Catchment Management Zone under this call for proposal: Catchment surrounding Niksic

  • Strategic Direction 3: “Promote the maintenance of traditional land-use practices necessary for the conservation of Mediterranean biodiversity in priority corridors of high cultural and biodiversity value” 

Eligible habitats and traditional practices: Pastures and pastoralism

Eligible countries: Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia and Albania

Project should take place in the following eligible corridors: Eastern Adriatic and Southwest Balkans

How to Apply

Please carefully read the call for proposals document, available below, which provides detailed requirements and instructions.

Letters of Inquiry can be submitted in English, Serbian, Croatian, Bosnian, Montenegrin, Macedonian and Albanian.

Helpful resources:

Applicants must submit their Letter of Inquiry by the deadline to [email protected].  

Before applying, applicants are encouraged to discuss project ideas and eligibility with RIT from your region:


Vendet e përzgjedhura për këtë thirrje: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut

Drejtimet Strategjike: SD 2: “Mbështetja e menaxhimit të qëndrueshëm të ujëmbledhësve / biodiversitetit të ujërave të ëmbla” dhe SD3, “Peizazhet Kulturore”

Data e hapjes: e hënë 1 shkurt 2021

Afati i fundit i dërgimit të aplikimeve: e premte 26 Shkurt 2021, ora 23:59

Shuma për të cilën mund të aplikohet: midis 5,000 (pesë mijë) USD dhe 30,000 (tridhjet mijë) USD për grant

CEPF dhe BirdLife International, që përfaqësojnë Ekipin Rajonal të Zbatimit (RIT) për Vatrën e Biodiversitetit të Pellgut të Mesdheut, ftojnë organizatat jo qeveritare nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut të dërgojnë propozimet e tyre në formën e Projekt Ideve (LOI).

Kjo thirrje për propozime përqëndrohet në dy Drejtimet Strategjike të mëposhtme:

  • Drejtimi Strategjik 2: “Mbështetja e menaxhimit të qendrueshëm të ujëmbledhësve nëpërmjet qasjes së integruar për ruajtjen e biodiversitetit të kërcënuar të ujrave të ëmbla”

Vendi i përzgjedhur për këtë Drejtim Strategjik: Mali i Zi

Zona për të cilën duhet të propozohen projekt idetë: Ujëmbledhësi përreth Nikshiçit

  • Drejtimi Strategjik 3: “Përkrahja e praktikave tradicionale të përdorimit të tokës, të nevojshme për ruajtjen e larmisë biologjike të Mesdheut, në korridoret kryesore me vlera të larta kulturore dhe të biodiversitetit”

Habitatet dhe praktikat tradicionale të përzgjedhura për këtë thirrje: kullotat dhe pastoralizmi

Vendet e përzgjedhura për këtë Drejtim Strategjik: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut

Zona për të cilën duhet të propozohen projekt idetë: Adriatiku Lindor dhe Ballkani Jugperëndimor

Si mund të aplikohet?

Ju lutemi, lexoni me vëmendje dokumentin e thirrjes për projekt propozime, që gjendet më poshtë dhe përmban udhëzimet e detajuara. 

Projekt Idetë mund të dërgohen në gjuhët: angleze, serbe, kroate, malazeze, maqedonase dhe shqiptare.

Dokumenta ndihmues:

Aplikimet duhet të dërgohen në formë elektronike brenda afatit të përcaktuar në këtë adresë email-i [email protected].  

Aplikantët inkurajohen të diskutojnë më përpara idetë dhe përshtatshmërinë e tyre në kuadër të kësaj thirrje me:


Zemlje:  Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija

Strateški pravci : “Podržati održivo upravljanje riječnim slivovima / biološke raznolikosti slatkovodnih ekosistema” i SD3, “ Kulturni krajobrazi”

Datum otvaranja poziva: Ponedeljak, 1. februar 2021.

Rok za predaju prijedloga: Petak, 26. februar 2021. 23.59 CET

Budžet: Minimalni projektni budžet je USD 5,000, a maksimalni USD 30,000.

CEPF, u saradnji sa BirdLife International, u ulozi regionalnog implementacionog tima (RIT) za vruću tačku Mediteranskog basena, poziva na predaju projektnih predloga u obliku Pisma namjere (Letters of Inquiry-LOIs) za male grantove u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.

Uvažiće se samo projektne prijave za sledeće strateške pravce i zemlje:

  • Strateški pravac 2 :“ Podržati održivo upravljanje riječnim slivovima kroz integrirane pristupe za očuvanje ugrožene slatkovodne biološke raznolikosti ”

Zemlje: Crna Gora

Projekti treba da se sprovedu unutar sledeće zone upravljanja slivom (CMZ): Sliv u okolini Nikšića

  • Strateški pravac 3: “Promovisati održavanje tradicionalnih praksi korišćenja zemljišta neophodnih za očuvanje mediteranske biološke raznolikosti u prioritetnim koridorima visoke kulturne i biološke raznolikosti.“

Prihvatljiva staništa i tradicionalne delatnosti: pašnjaci i pastoralizam

Zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija

Projekti treba da se sprovode u okviru sledećih prioritetnih koridora: Istočni jadranski koridor i koridor Jugozapadnog Balkana

PROCES PRIJAVLJIVANJA

Molim vas da pažljivo pročitate dokument poziva za projektne prijedloge, dostupan u nastavku, koji sadrži detaljne uslove i instrukcije.

Prijave mogu biti napisane na engleskom, srpskom, hrvatskom, bosanskom, crnogorskom, makedonskom i albanskom jeziku.

Korisni izvori:

Podnosioci trebaju da predaju projektnu prijavu do datuma zaključka poziva na [email protected].  

Za pitanja ili sugestije, kao i pitanja u vezi projektnih ideja i ispunjavanja uslova prije predavanja prijave molim vas da kontaktirate RIT za vaš region:


The Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) is a joint initiative of l’Agence Française de Développement, Conservation International, the European Union, the Global Environment Facility, the Government of Japan, and the World Bank. Additional small grant funding to the Balkans sub-region has been provided by the MAVA Foundation. A fundamental goal is to ensure civil society is engaged in biodiversity conservation. CEPF is more than just a funding providerA dedicated Regional Implementation Team (RIT) (expert officers on the ground) guide funding to the most important areas and to even the smallest of organisations; building civil society capacities, improving conservation outcomes, strengthening networks and sharing best practices. In the Mediterranean Basin Biodiversity Hotspot, the RIT is entrusted to BirdLife International and its Partners: LPO (BirdLife France), DOPPS (BirdLife Slovenia) and BPSSS (BirdLife Serbia).Find out more at www.birdlife.org/cepf-med

Image credits: Grazing in Niksic karstic field © Jovo Radulovic


You might also be interested in:


Stichting BirdLife Europe gratefully acknowledges financial support from the European Commission. All content and opinions expressed on these pages are solely those of Stichting BirdLife Europe. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.