28 Oct 2019

New call for small grant projects in the Balkans

On behalf of the Critical Ecosystem Partnership Fund, BirdLife announces a new Call for Letters of Inquiry for small grants in the Balkans.

© E Grupa
© E Grupa
By Liz Smith

*Uputstvo na Srpsko-hrvatskom je dostupno u nastavku *

* Udhëzimet në gjuhën Shqipe, mund t'i gjeni më poshtë *

 

CEPF and BirdLife International, as Regional Implementation Team (RIT) for the Mediterranean Basin Biodiversity Hotspot, are inviting proposals in the form of Letters of Inquiry for small grants.

Eligible Countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and North Macedonia.

Opening Date: Monday 28th October 2019

Closing Date: Wednesday 18th December 2019

Budget: US $5,000 and the maximum budget per project is US$30,000

Theme: Strategic Direction 2 (Sustainable management of water catchments) and Strategic Direction 4 (Conservation of plants)

How to Apply

Letters of Inquiry (LOIs) can be submitted in English, Serbian, Croatian, Bosnian, Montenegrin, Macedonian or Albanian. Applicants must submit their Letter of Inquiry by the deadline to CEPF-MED-RIT@birdlife.org.  

Please carefully read the call for proposals document, available below, which provides detailed requirements and instructions.

Call for Proposals:

·         English

·         Serbo-Croatian

·         Albanian

 

Before applying, applicants are encouraged to discuss project ideas and eligibility, contact: Milica Mišković, Small Grant Coordinator for the Balkans; milica.miskovic@pticesrbije.rs.

___________________________________________________

Srpsko-hrvatski

Poziv za projektne prijedloge, Mali Grantovi

Zemlje u kojima se mogu sprovoditi projekti: Albanija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora.

Datum otvaranja poziva: Monday, 28. Oktobar 2019

Datum zatvaranja poziva: Sreda, 18. Decembar 2019

Budžet: Od 5,000 USD do maksimalnih 30,000 USD

Teme: Strateški pravac 2 (Održivo upravljanje rečnim slivovima) i Strateški pravac 4 (Očuvanje biljaka)

Proces prijavljivanja

Prijave odn. pisma namere (LOI) mogu biti napisane na engleskom, srpskom, hrvatskom, bosanskom, crnogorskom, makodonskom i albanskom jeziku. Podnosioci treba da predaju projektnu prijavu do datuma zatvaranja poziva na CEPF-MED-RIT@birdlife.org.  

Molimo vas da pažljivo pročitate tekst poziva za predloge projekata dostupan u nastavku koji pruža detaljna uputstva i uslove konkursa.

Call for Proposals:

·         Engleski

·         Srpsko-hrvatski

·         Albanski

 

Pitanja ili sugestije, kao i pitanja u vezi projektnih ideja i ispunjavanja uslova prije predavanja prijave možete da prodiskutujete sa članovima RIT-a. Milica Mišković – koordinator za male grantove na Balkanu: milica.miskovic@pticesrbije.rs

 

___________________________________________________

Albanski

Thirrja për propozimin e projekteve, Grante të Vogla

Shtetet: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia Veriore, Mali i Zi.

Data e hapjes së thirrjes: E Hënë 28 Tetor 2019

Data për dorëzimin e propozimeve: E Mërkurë 18 Dhjetor 2019

Buxheti: minimal i projektit është US $5,000 për projekt, ndërsa maksimumi është US $30.000

Temë: Drejtimi strategjik 2 (Menaxhimi i qëndrueshëm i pellgjeve lumore),  Drejtimi strategjik 4 (Ruajtja e bimëve)  

Procesi i paraqitjes së kërkesave

Kërkesat mund të shkruhen në anglisht, serbokroatisht (serbisht, kroatisht, boshnjakisht dhe gjuhën malazeze), maqedonase dhe shqip. Kërkuesit duhet të paraqesin kërkesën e projektit deri në datën e mbylljes së thirrjes në: CEPF-MED-RIT@birdlife.org.  

Ju lutemi lexoni me kujdes dokumentin e thirrjeve për propozime, të disponueshëm më poshtë, i cili ofron kërkesa dhe udhëzime të hollësishme.

Thirrja për propozimin e projekteve:

·         anglisht

·         serbo-kroatisht

·         shqip

Pyetjet ose sugjerimet, si edhe pyetjet lidhur me idetë e projektit dhe plotësimin e kushteve mund të diskutohen me anëtarët e RIT para paraqitjes së kërkesës. Granit Gashi, Asistent për Grante të Vogla –Shqipëri; granit.gashi@pticesrbije.rs